Make your own free website on Tripod.com
  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
FAKULTI SAINS KOMPUTER & SISTEM MAKLUMAT
Semester 1 Sesi 1999/2000


Kursus : Pengaturcaraan Berorientasikan Objek(SCP3103)
Pra-syarat : Mahir dalam pengaturcaraan C
Pensyarah : Cik Pathiah bt Abd. Samat (DO7 167 ext :3568)
e-mail        : pathiah@mail.fsksm.utm.my
Web Site   : http://members.tripod.com/~hatipa/silibusoop.htm
 
 
 

Objektif Kursus

Di akhir semester diharapkan pelajar :

Polisi Kursus: Penilaian Kursus:
  Sinopsis:
 

      Pengenalan kepada object oriented
                    Revolusi teknik pengaturcaraan
                    Konsep-konsep object orinted
                    Faedah object oriented programming (OOP)
            Pembangunan sistem berorientasikan objek
                    Fasa Pembangunan: Analisis, Rekabentuk dan implementasi
            Metodologi UML
      Pengenalan kepada C++
      Class
                    Class and instance
                    Private, public and protected variable and functions
                    Accessing methods and variables of a class
                    Constructor, Destructor
                    Assigning object
                    Pass object to function
                    Returning object from function
                    Friend Function
      Array, Pointer and Reference
                    Arrays of object
                    Pointers to object
                    References
             Inheritance
                    Base class, Derived class
                    Single inheritance
                    Constructor, destructor and inheritance
                    Multiple inheritance
         Overloaded, Polymorphism and Composition
                    Overloading constructor function
                    Copy constructor
                    Operator overloading
                    Virtual base class
                    Virtual function, polymorphism, composition
         Pengenalan Kepada Java
            Pengaturcaraan Java
 

Buku Teks/Rujukan:

1.    C++ How To Program, H.M. Deitel/P.J. Deitel:Prentice Hall

2.    Teach Yourself C++, Herbert Schildt: Mc Graw-Hill

3.    Java How To Program, H.M. Deitel:Prentice Hall

4.    Buku rujukan mengenai metodologi UML.

Anda juga dipertanggungjawabkan mencari buku-buku rujukan lain yang berkaitan dengan pengaturcaraan C++ atau Java serta rekabentuk berorientasikan objek (UML)
 

Perancangan Matapelajaran:
 
Minggu & Tarikh Topik Ujian & Kuiz Makmal & Tugasan
Mgg1(28/6/99) Pengenalan kepada object oriented:
1.html
note: note:
Mgg2(5/7/99) Pembangunan sistem berorientasikan objek (UML):
1.html
note: Makmal
Latihan1
Mgg3(12/7/99) Metadologi UML
1.winword
2.html

Sequence Diagram
1.winword
2.html

 

Kuiz 1(Pengenalan OO & Rekabentuk)  Tugasan 1
 (Rekabentuk menggunakan UML) 
Mgg4(19/7/99) Metodologi UML

Class Diagram
1.winword

Case Study
1.winword(pg 1-7)
2.winword(pg 8-12)
 

note: Makmal(Pengunaan Rational Rose)
Latihan 2
Mgg5(26/7/99) Pengenalan kepada C++
1.html
2.winword
note: Makmal(Pengenalan kepada Borland C++)
Latihan 3
Mgg6(2/8/99) Class 
1.html
2.winword
3.nota tambahan (html)
note:
Tugasan 2(Penggunaan class)
Mgg7(9/8/99) Object
*note: nota dari mgg 6
note: Makmal(Operasi keatas objek)
Latihan 4
Mgg8(16/8/99) CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
Mgg9(23/8/99) Friend,Array, Pointer and
Reference
1.html
2.winword
Kuiz 2 (Tatasusunan & Penunjuk)
Ujian 1: mgg1-mgg7
Ulangkaji
Mgg10(30/8/99) Overloaded, note: Makmal(friend)
Latihan 5
Mgg11(6/9/99)  Inheritance
Base class, Derived class 
note: Makmal(Array)
Latihan 6
Mgg12(13/9/99)  Inheritance
Constructor, destructor and Multiple inheritance 
note: Makmal(multiple)
Mgg13(20/9/99) Polymorphism,Composition
Virtual function
note: Makmal(Poly,VF)
Mgg14(27/9/99) Pengenalan kepada Java Ujian 2 (Tatasusunan,Penunjuk&
Perwarisan)
Makmal(Java)
Mgg15(4/10/99) Pengaturcaraan Java note: Makmal(Java)
Tugasan 4(Pengunaan
Java)
Mgg16(11/10/99) Pengaturcaraan Java note: note:
Mgg17(16/10/99) CUTI ULANGKAJI note: note:
Mgg18(20/10/99) MINGGU PEPERIKSAAN note: note: