Make your own free website on Tripod.com
Lab 2 : 25/2/99 dan 26/2/99
 

Takrifkan kelas Date dan hasilkan output berdasarkan format dibawah

a. format
    DDD YYYY
    MM/DD/YY
    Mac 12, 1999

b. Gunakan constructor overloading untuk menilai awalkan object Date dengan menggunakan format
    diatas.

c. Kodkan constructor Date untuk membaca system date menggunakan tandard library function
    seperti time.h dan setkan ahli data Date.
 

Nota :

Tugasan ini hendaklah dihantar semasa lab dan markah akan ditolak selepas waktu lab. Tugasan anda tidak akan dilayan selepas tarikh tersebut.